Retouren

Informatie rondom garantie & retour

 Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via email : info@verfdiscounter.com. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U ontvangt het bedrag op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

 Hoe stuur ik artikelen retour?

U kunt tot 14 dagen na ontvangst de bestelling gratis terugbrengen in één van onze winkels op vertoon van de orderbevestiging.
Bent u niet in staat om één van onze winkels te bezoeken om uw producten terug te brengen? Stuur ze dan per post aan ons retour. Vul daarvoor eerst het retourformulier in. Het retourformulier kunt u hieronder downloaden. Let op zorgvuldige verpakking en verzending. Er kunnen kosten bij u in rekening worden gebracht indien de producten beschadigd zijn.

 Download retourformulier

RETOURFORMULIER ONLINE BESTELLING.pdf

 Uitzonderingen retourneren

-Artikelen die speciaal naar de wensen van onze klanten besteld en/of op kleur gemaakt worden, kunnen niet worden geretourneerd. 

-Actie artikelen worden niet retour genomen.

 Garantie

1.De door Verfdiscounter.com te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verfdiscounter.com kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2.Indien de door Verfdiscounter.com verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.
 3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik
 na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verfdiscounter.com, de consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verfdiscounter.com geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4.De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Verfdiscounter.com te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verfdiscounter.com in staat is adequaat te reageren. De consument dient Verfdiscounter.com in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 weken na
 levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard.
 6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Verfdiscounter.com de
 zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering
 redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
 door de consument, naar keuze van Verfdiscounter.com vervangen of zorgdragen voor
 herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen
 zaak aan Verfdiscounter.com te retourneren en de eigendom daarover aan
 Verfdiscounter.com te verschaffen.
 7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
 van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
 toestemming van Verfdiscounter.com, de consument of derden wijzigingen hebben
 aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend
 voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
 niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
 productaansprakelijkheid, dan is Verfdiscounter.com niet aansprakelijk voor de
 daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 Monsters en modellen

1. Indien door Verfdiscounter.com een model of monster is getoond of verstrekt aan de
 consument, dan staat Verfdiscounter.com er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt,
 tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en
 kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze
 van aanduiding.


 Identiteit ondernemer

Verfdiscounter.com
Cromhoffsbleekweg 120
7513 EW  Enschede

053-4301210


Email: info@verfdiscounter.com


KvK-nummer: 08115148

BTW nummer: NL001581695B53